Voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepaling

1.1. Onder ‘de opdrachtnemer’ wordt verstaan: Bewindvoeringskantoor P. van Iersel, gevestigd en kantoorhoudend te Zoetermeer, Kamer van Koophandel nummer: 55041639, BTW nummer: NL 084152242B01.

1.2. Onder ‘de cliënt’ wordt verstaan: ieder persoon, die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten inzake het financieel beheer van goederen van cliënt.

Artikel 2 Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer en cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2. Met betrekking tot alle geschillen is uitsluitend de rechtbank -al dan niet de sector kanton- bevoegd.

2.3. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst

3.1. De overeenkomst is van kracht als deze getekend bij opdrachtnemer in bezit is, en waarbij tevens deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 4 Gegevensverstrekking en geheimhoudingsverplichting

4.1. Opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor cliënt steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle persoonlijke en relevante informatie / gegevens van cliënt die betrekking hebben op de werkzaamheden voor cliënt. Ook zullen de gegevens van cliënt opgenomen worden in de cliëntenadministratie van opdrachtnemer.

4.2. Op deze cliëntenregistratie is de (WBP) Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

4.3. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een met de cliënt gesloten overeenkomst of uit andere bron heeft verkregen en waarvan zij weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

4.4. De opdrachtnemer respecteert de privacy van de cliënt en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld.

4.5. In het gegevensbestand van de opdrachtnemer worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de (financiële) handelingen voor door de cliënt met de opdrachtgever aangegane overeenkomsten.

4.6. Opdrachtnemer verplicht zich, na beëindiging van overeenkomst, alle bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden heeft verkregen aan de cliënt en/of derden te retourneren.

Artikel 5 Werkzaamheden die door opdrachtnemer voor cliënt worden gedaan

5.1. Deze bestaan onder andere uit:

 • inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • opstellen van een budgetplan
 • informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen
 • wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen
 • openen van bankrekening(en), dit in geval van beschermingsbewind of budgetbeheer
 • aanvraag huur- en zorgtoeslag
 • aanvraag kwijtschelding lokale belastingen
 • verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1, en alleen bij beschermingsbewind)
 • betalen van de vaste lasten
 • het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan
 • postverwerking en eventuele doorzending van post naar de cliënt (alleen persoonlijke post)
 • informeren en adviseren bij juridische zaken
 • jaarlijkse rapportage aan de cliënt en aan de rechtbank (alleen bij beschermingsbewind)

5.2. Er worden door opdrachtnemer geen werkzaamheden gedaan met betrekking tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Mochten er schulden zijn die in aanmerking komen voor de WSNP dan zal opdrachtnemer doorverwijzen naar de desbetreffende instantie.

5.3. Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaard werkzaamheden behoren en/of gespecialiseerde kennis voor nodig is, dan kan opdrachtnemer een derde inschakelen.

5.4. De werkzaamheden voor bewindvoering (beschermingsbewind) worden gedaan volgens de richtlijnen voor de bewindvoerder/curator die door de rechtbank sector kanton ter plaatse wordt gehanteerd. Tevens is de Nederlandse wetgeving van toepassing op alle werkzaamheden voor bewindvoering die door de opdrachtnemer zal worden nageleefd.

Artikel 6 Bankrekening(en)

6.1. Na uitspraak van de onder bewindstelling (beschermingsbewind) door de rechter, zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een bankrekening openen. Bij inkomensbeheer zal de rekening worden geopend na tekenen van de overeenkomst. De rekening staat op naam van cliënt en zal beheerd worden door opdrachtnemer.

6.2. Op het bankrekeningnummer zullen alle inkomsten en uitgaven van cliënt beheerd worden. Het leefgeld wordt wekelijks/maandelijks overgemaakt op het daarvoor aangewezen rekeningnummer.

6.3. Beheerskosten van de rekeningnummer(s) komen voor rekening van cliënt. Deze kosten worden door opdrachtnemer rechtstreeks doorbelast naar cliënt.

Artikel 7 Verplichtingen cliënt

7.1. De cliënt geeft bij onder bewindstelling of budgetbeheer, volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bankrekeningen die op zijn naam zijn gesteld.

7.2. De cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct schriftelijk aan opdrachtnemer mede te delen.

7.3.  De cliënt machtigt de opdrachtnemer om alle handelingen die nodig zijn te kunnen verrichten. Daarbij worden alle huidige en toekomstige inkomsten door de opdrachtnemer in ontvangst genomen en bij de uitgaven worden de kosten van de bewindvoering of het budgetbeheer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen gewaarborgd bij voldoende saldo.

7.4.  De cliënt machtigt de opdrachtnemer om, indien nodig, inlichtingen bij derden in te winnen.

7.5. Bij budgetbeheer blijft de cliënt zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven.

7.6. De cliënt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijke instemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bankrekening(en).

7.7. Bij onder bewindstelling en/of budgetbeheer stelt de opdrachtnemer in samenspraak met de cliënt dan wel de hulpverlener een budgetplan op. De inkomsten en uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan.

7.8. Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het budgetplan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van de opdrachtnemer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voorzover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de opdrachtnemer hiervoor gereserveerd.

7.9. Indien opdrachtnemer en de cliënt geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt opdrachtnemer de inhoud van het plan.

7.10. Bij budgetbeheer kunnen in het budgetplan alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door de opdrachtnemer en cliënt schriftelijk worden overeengekomen, behalve de wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen.

7.11. Bij budgetbeheer zorgt de cliënt er voor dat alle correspondentie wekelijks per post wordt door gestuurd naar opdrachtnemer, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt bij beschermingsbewind aan alle organisaties waar cliënt financiële betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan opdrachtnemer te zenden.

7.12. Cliënt dient altijd telefonisch, per mail of schriftelijk bereikbaar te zijn.

7.13. Er zal door cliënt op welke manier dan ook geen: beledigingen, bedreigingen of andere gelijknamige gedragsuitingen naar opdrachtnemer en/of medewerk(st)er(s) gedaan worden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1. Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan.

8.2. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar opdrachtnemer diensten/producten afneemt en/of cliënt(en) naar heeft doorverwezen.

Artikel 9 Gebruik DigiD code

9.1 De cliënt gaat ermee akkoord dat de opdrachtnemer voor hem een DigiD code aanvraagt en deze gebruikt voor financiële handelingen waar dat nodig is.

Artikel 10 Ontbinding, opschorting en opzegging van overeenkomst

10.1. De opdrachtnemer is gerechtigd de budgetbeheer overeenkomst met onmiddellijke ingang tegenover de cliënt op te schorten en/of te ontbinden, indien:

 • door overlijden van cliënt
 • door een onjuiste dan wel onvolledige opgave door cliënt van zijn inkomsten, uitgaven en overige financiële situatie
 • door het niet of niet behoorlijk nakomen door cliënt van een verplichting die voortvloeit uit dan wel samenhangt met deze overeenkomst tot budgetbeheer en de algemene voorwaarden tot budgetbeheer
 • door een rechterlijke uitspraak tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op cliënt
 • door faillissement van cliënt
 • door onder curatelestelling van cliënt
 • door verhuizing van cliënt naar het buitenland, dan wel doordat cliënt Nederland feitelijk heeft verlaten
 • indien de financiering van het budgetbeheer niet langer gewaarborgd is
 • indien voortzetting van het budgetbeheer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd

10.2. De opdrachtnemer zal na beëindiging zorg dragen voor een normale afwikkeling van alle door de cliënt in behandeling gegeven zaken.

10.3. Beide partijen kunnen de budgetbeheer overeenkomst te allen tijde middels aangetekend schrijven schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) volle kalendermaanden.

10.4. Voor bewindvoering kan opzegging alleen verkregen worden door middel van de rechter, die dan wel/niet kan overgaan tot ontbinding van de overeenkomst voor beschermingsbewind.

Artikel 11 Wijzigingen of aanvullingen van de voorwaarden

11.1. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Cliënt zal op de hoogte gesteld worden van deze wijziging(en).

11.2. Indien de cliënt niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling, dient cliënt bezwaar binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de genoemde termijn van 14 dagen wordt de cliënt geacht in te stemmen met de wijziging of aanvulling.

11.3. Deze algemene voorwaarden treedt in werking op: 01-11-2012 en geldt tot wijziging of aanvulling van deze voorwaarden.

Artikel 12 Bereikbaarheid

12.1. Opdrachtnemer is op de volgende manieren op werkdagen bereikbaar: telefonisch (06 49 137 121), per e-mail (info@bewindvoeringvaniersel.nl) en per post (Postbus 7378, 2701 AJ Zoetermeer).

Artikel 13 Kosten

13.1. De kosten voor beschermingsbewind of budgetbeheer worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht bij cliënt per de 1ste van de maand (betreft de maand ervoor) en in mindering gebracht op het rekeningnummer van cliënt door opdrachtnemer. Bij betaling op een andere wijze zoals hierboven omschreven, moeten de kosten door cliënt zelf, binnen 14 dagen na factuurdatum, volgens de aangegeven wijze van de opdrachtnemer voldaan worden. Indien de kosten bij een derde, bijvoorbeeld de gemeente (bijzondere bijstand) in rekening kunnen worden gebracht, zal dit gedaan worden door opdrachtnemer.

13.2. Reiskosten kunnen worden berekend vanaf de postcode 2726 te Zoetermeer.

Artikel 14 Klachtenregeling

14.1. Op verzoek zal aan cliënt het klachtenreglement ter beschikking worden gesteld. Het klachtenreglement is ook hier te lezen.